Phu Hydro

PRZEPOMPOWNIE

Przepompownia jest elementem instalacji kanalizacyjnej. Obudowę przepompowni stanowi zbiornik z pokrywą, który może być wykonany z betonu zbrojonego, polimerobetonu lub tworzywa sztucznego. Przepompownie wyposażane są w jedną lub więcej pomp zatapialnych połączonych równolegle. Ich zadaniem jest podniesienie do takiej wysokości, aby spływały one dalej grawitacyjnie do odbiornika jakim jest oczyszczalnia.

Pompy po prowadnicach opuszcza się z poziomu terenu do pozycji roboczej mocując je na kolanach sprzęgających, które łączą pompę z instalacją tłoczną. Kolana montowane są w sposób trwały do części dennej zbiornika za pomocą zestawu do montażu stacjonarnego. Na rurociągu tłocznym montuje się zawór zwrotny kulowy oraz zawór lub zasuwę odcinającą. Instalacja tłoczna wykonana jest z rur ze stali odpornej na korozję.
Zastosowanie