Przepompownie sanitarne / deszczowe

Przepompownia jest elementem instalacji kanalizacyjnej. Obudowę przepompowni stanowi zbiornik z pokrywą, który może być wykonany z betonu zbrojonego, polimerobetonu lub tworzywa sztucznego. Przepompownie wyposażane są w jedną lub więcej pomp zatapialnych połączonych równolegle. Ich zadaniem jest podniesienie do takiej wysokości, aby spływały one dalej grawitacyjnie do odbiornika, jakim jest oczyszczalnia.

Pompy po prowadnicach opuszcza się z poziomu terenu do pozycji roboczej, mocując je na kolanach sprzęgających, które łączą pompę z instalacją tłoczną.

przepompownia sanitarna

przepompownia sanitarna 2

Kolana montowane są w sposób trwały do części dennej zbiornika za pomocą zestawu do montażu stacjonarnego. Na rurociągu tłocznym montuje się zawór zwrotny kulowy oraz zawór lub zasuwę odcinającą. Instalacja tłoczna wykonana jest z rur ze stali odpornej na korozję.

Zastosowanie:

  • umożliwiają skanalizowanie zagłębionych terenów mieszkalnych bez wykonania głębokich wykopów,
  • ułatwiają wykonanie instalacji kanalizacyjnej w terenie pagórkowatym,
  • umożliwiają skanalizowanie obiektów niskiej zabudowy jak piwnice, tunele, itp.,
  • umożliwiają skanalizowanie obiektów oddalonych od kolektorów kanalizacji,
  • umożliwiają przepompowywanie ścieków z miejsc o nierównomiernym napływie,
  • umożliwiają pompowanie surowych ścieków, poprzez zastosowanie pomp o swobodnym przepływie lub pomp z wirnikiem rozdrabniającym.